• Tigran Gorsh

6/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

(Ինքնա)ճանաչողության սուրբ երրորդություն. Չուզել - Ընդունել Չշտապել - Համբերել Չտիրել - Տրվել © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ