• Tigran Gorsh

50. ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Քան քաոսը, ոչինչ այդքան չի նպաստում մեր իրական բնույթի բացահայտմանը, ի տարբերություն կանոնավորության, որն, ընդամենը, դասավորում է շերտերը՝ Ես-ը վերածելով ՄԵՆՔ-ի: 


© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ