• Tigran Gorsh

296/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Մայրական արգանդից դուրս գալը դեռ հղիության ընթացք է, իսկ ծնվելը այն է, ինչ կոչվում է ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՍ-ի (ինքն)արարում. ըստ այսմ՝ մարդկանց կյանքը, մեծամասամբ, ընդհատվում է հղիության ընթացքում:

© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ