• Tigran Gorsh

282/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Հաղթանակի հպարտությունն արագ պետք է վերափոխվի հաշտության խղճի, հակառակ դեպքում՝ հետո էլ ինքն է պարտվելու: © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ