• Tigran Gorsh

234/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Անվտանգությու՞ն, ո՜չ, սահմաններով ընդամենը որոշում են, թե ինչից, որտեղ, ինչքան պետք է լինի. հավասարակշռու՞մ, այո՝ գաղութների տեղաբաշխում ...


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ