• Tigran Gorsh

212/ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Գլուխն ու սեռական օրգանը տեղադրելով աջ ու ձախի մեջտեղը՝ բնությունը միանգամից պատասխանել է հարցին՝ արդյոք կա՞ ընտրություն …

Եթե կա, ապա ես հակված եմ անընտրելի երրորդ մեկին …


© Տիգրան Գորշ

ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ